Stadgar för Motionsdansarna på Tjörn

 

Stadgar för Motionsdansarna på Tjörn

 

§ 1 Föreningens namn skall vara ”Motionsdansarna” på Tjörn .

 

§ 2 Föreningen är en ideell förening och politiskt obunden, med syfte att verka genom olika arrangemang och aktiviteter och främja den sociala gemenskapen.

 

§ 3 Föreningens syfte är att bedriva motionsdans i en enklare form, även att bedriva danskurser, arrangemang och café med mattcurling som en seniorverksamhet. Vid anordning av arrangemang av föreningen skall det finnas en klar deadline i föreningens åtagande, samt att återköp av föreningen förmedlade biljetter inklusive resekostnader i samband med våra arrangemang medges inte.

 

§ 4 Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

 

§ 5 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han inte heller ansvarar för föreningens skulder. Utebliven medlemsavgift i två år avförs medlemmen ur vårt medlemsregister på betalande medlem. Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas.

 

§ 6 Två former av medlemmar har vi! En form är Betalande medlem och en Aktivitetsmedlem som stöder oss med sin närvaro. Den medlem som betalar ”medlemsavgift 100kr” är en fullmedlem som har då rätt att delta i de val som påverkar föreningsutformningen, aktivetetsmedlem är avgiftsfri.

Medel för föreningens verksamhet skapas genom entréavgift, träningsavgift,  medlemsavgift, frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka kostnader i verksamheten och eventuellt överskott går till välgörande ändamål. På årets första månad redovisas avkastning till vilket årets överskott skall gå till.

 

§ 7 Föreningen skall hålla minst två sammanträden per år, varav ett är årsmöte och hålls senast i april, och ett höstmöte som hålls i augusti.  Kallelse till sammanträde skall utgå minst en vecka i förväg och ske genom e-post och telefon.

 

§ 8 Styrelsen består av minst fem ledamöter. Styrelsen väljs vid årsmötet, första gången väljs tre ledamöter på ett år och övriga på två år. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra av dess ledamöter är närvarande, ordförande har då avgörande röst vid votering. Suppleanterna deltar alltid vid styrelsemöten.

 

§ 9 Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under förutsättning att besluten är enhälliga enligt styrelseprotokoll. I upphandling av arrangemang mm så skall det alltid vara en deadline med i upphandlingen. Firmatecknare utses inom styrelsen.

 

§ 10 Årsmötet skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse, bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av nya ledamöter, revisor, medlemsavgift och fastläggande till vilken välgörande fond för eventuellt kommande års överskott skall gå till, utse en revisor och en revisorssuppleant. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 

§ 11 Stadgar och dess skrivning granskas på årsmötet. Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet.

 

§ 12 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande sammanträden, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.

 

§ 13 Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna överlåtas till välgörenhetsfond.

 

Klövedal 2017-09-22

 

 

Håkan Lind

Ordförande

 

 

 

 

Tommy Ljunggren                                                       Inger Assargren

Sekreterare                                                                   Kassör