Möten

 

Protokoll för årsmöte Motionsdansarnan190313 i Sjöstugan Myggenäs

 

1                    Håkan hälsade alla välkomna och förklarad mötet öppnat.

2                    Mötet valde Håkan Lind som ordförande för mötet

3                    Tommy Ljunggren valdes till sekreterare för mötet

4                    Till justerare valdes Elisabeth Dahl och Birgitta Nystedt

5                    Mötets utlysande och behörighet godkänndes.

6                    Håkan redogjorde för verksamhetsberättelsen 2018 och godkändes av mötet.

7                    Ekonomisk redogörelse redovisades och godkändes av mötet.

8                    Revisions berättelsen godkändes av mötet

9                    Anvarsfrihet för avgående styrelse beviljades.

10                  Val av styrelseledamöter fyllnadsval på 1 år Elenor Dahlgren. Val ledamöter på 2                        år, Tommy Ljunggren, Jörgen Hagefjord och Harald Högnell.

                      ”Styrelsen väljer inom sig ordförande sekreterare och kassör.”

11                  Revisorvaldes Inger Assargren  på 1 år

12                  Stadgar inga justeringar. Mötesdeltagare önskade kopior på stadgarna.

13                  Verksamhetsplan 2019 presenterades och godkändes

14                  Medlemsavgift 2020  100:-

15                  Övriga frågor föreslog Rune Dahl  att pröva dans med till CD-musik

16                  Håkan tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet

Tommy Ljunggren

 

Justerare

Elisabeth Dahl                                                                      Birgitta Jerkeborg

……………………………….                                                     …………………………….

 

Protokoll för konstituerande möte för styrelsen motionsdansarna 2019-03-13

Sjöstugan Myggenäs

 

1                    Till justerare för mötet valdes Jörgen Hagefjord  o Tommy Ljunggren.

2                    Till föreningens ordförande valdes Håkan Lind

3                    Till föreningens sekreterare valdes Tommy Ljunggren

4                    Till Föreningens kassör valdes Elenor Dahlgren

5                    Till föreningens firmatecknare valdes Håkan Lind och Elenor Dahlgren var

för sig.

6                    Ordförande tackade och avlutade mötet.

 

Vid protokoll.

 

Tommy Ljunggren

 

………………………………………

 

Justerare

Jörgen Hagefjord                                                           o Tommy Ljunggren

 

……………………………………….                                             …………………………………….